جناب آقای دکتر محمد گوهریان

ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

سرکار خانم مهندس سعیده پور مسعود

معاونت مرکز آموزش علمی کاربردی عتیق

جناب آقای دکتر مسعود صدر عاملی

عضو هیئت موسس

سرکار خانم دکتر مسعوده پورمسعود

عضو هیئت موسس

جناب آقای دکتر حمید دانش پژوه

هیئت موسس