گروه مدیریت و هنر

بارانه رستمی نیا

کارشناسی ارشد حسابداری

ساعات حضور:

دوشنبه ۱۶ لغایت ۲۰

سه شنبه ۱۵ لغایت ۲۰

چهارشنبه ۱۷ لغایت ۲۰