گروه صنعت

دانا شهابی

کارشناسی ارشد شیمی آلی

ساعات حضور: دوشنبه ۱۳ لغایت ۲۰