قوانین و مقررات مالی

بخشی از آئین نامه اجرائی شهریه دوره های علمی – کاربردی مصوب نهمین جلسه هیأت امناء دانشگاه جامع علمی – کاربردی

ماده ۱ – مراکز و موسسات آموزش عالی علمی – کاربردی تحت نظارت دانشگاه جهت تامین منابع مالی مورد نیاز برای برگزاری دوره های علمی – کاربردی می توانند مبالغی را تحت عناوین مشروحه در ماده ۲ از دانشجویان به صورت شهریه تحصیلی اخذ نمایند.

ماده ۲ – شهریه تحصیلی دانشگاه جامع علمی – کاربردی برای کلیه دوره های ترمی و پودمانی مشتمل بر موارد زیر است:

۱- شهریه ثابت که مربوط به تامین بخشی از هزینه های خدمات آموزشی و تجهیز مرکز بوده و بدون توجه به تعداد واحد اخذ شده از دانشجو در ابتدای هر ترم یا پودمان تحصیلی دریافت میشود.

تبصره: شهریه ثابت برای ترم تابستانی دوره های ترمی، ۵۰ درصد مبالغ تعیین شده برای ترم های تحصیلی است. مبلغ شهریه ثابت برای انتخاب ۱۲ واحد و کمتر در ترم عادی از فرمول روبرو استفاده میشود: شهریه ثابت ترم*(واحدهای اخذ شده تقسیم بر۱۲)

۲- شهریه متغیر که مربوط به هزینه های ارائه دروس از قبیل حق التدریس و هزینه لوازم مصرفی و … بوده و مقدار آن با توجه به نوع درس و هزینه های آن، برای هر واحد درسی متغیر میباشد به چهار دسته زیر تقسیم میشود.

  1.  دروس نظری که به ازای هر واحد ۱۶ ساعت تدریس صورت میگیرد.
  2. دروس آزمایشگاهی که مطابق برنامه درسی مصوب، به ازای هر واحد ۳۲ ساعت تدریس صورت میگیرد.
  3.  دروس کارگاهی (اعم از عملیات صحرایی، عملیات در صحنه) که مطابق برنامه درسی مصوب، به ازای هر واحد ۴۸ ساعت تدریس صورت میگیرد.
  4.  دروس کارآموزی و کارورزی که مطابق برنامه درسی مصوب، به ازای هر واحد ۱۲۰ ساعت ارائه میشود.

تبصره: ضریب ویژه شهریه هر کد رشته با توجه به ماهیت برنامه های درسی و مراکز علمی – کاربردی، شهریه هر کد رشته میتواند متفاوت باشد. برای این منظور هر کد رشته با ضریب ویژه ای تعریف میگردد و جدول شهریه واقعی با اعمال این ضریب در جدول پایه شهریه بدست می آید. این ضریب بر اساس ساختار دروس برنامه درسی، استانداردهای آموزشی، رتبه مرکز، موقعیت جغرافیایی و خدمات ویژه بعضی از دروس به پیشنهاد دانشگاه و پس از تصویب در هیات امنای دانشگاه قابل اعمال خواهد بود.

ماده ۳ – حق نظارت دانشگاه ۱۵ درصد از کل شهریه (ثابت و متغیر) را تشکیل میدهد که در موقع ثبت نام هر ترم یا پودمان توسط دانشجو به حساب دانشگاه واریز میشود.

تبصره: در مورد مراکز و موسساتی که تمام یا بخشی از شهریه را از دانشجویان دریافت نمیکنند، حق نظارت دانشگاه توسط دانشجو یا مرکز آموزشی حسب توافق آنها در ابتدای هر ترم یا پودمان تحصیلی پرداخت میشود.

ماده ۴ – دانشگاه جامع بر اساس محاسبه هزینه تمام شده برگزاری دوره های علمی – کاربردی با توجه به استانداردهای آموزشی، هرساله مبلغی را بعنوان حداکثر مبلغ شهریه ثابت، شهریه متغیر (و هریک از اقلام آن) با توجه به نرخ تورم تعیین و پس از تصویب در هیات امناء آن را به موسسات و مراکز علمی – کاربردی با رعایت ماده ۶ ابلاغ مینماید.

ماده ۵ – میزان شهریه دریافتی توسط مراکز و موسساتی که دارای هیات امنای مستقل میباشند، توسط هیاتهای امنای آنها تعیین میشود. میزان شهریه تعیین شده توسط هیات امنای مرکز یا موسسه نباید از مبلغ موضوع ماده ۴ تجاوز نماید. در هر صورت حق نظارت دانشگاه بر مبنای مصوبه هیات امنای دانشگاه دریافت میشود.

ماده ۶ – شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط دانشگاه اعلام و برای همه دانشجویان اجرا میشود.

ماده ۷ – هزینه های ارائه خدمات رفاهی و فوق برنامه مانند خوابگاه، غذا، ایاب و ذهاب، اردوهای فرهنگی و برنامه های ورزشی فوق برنامه و … بر اساس تعرفه های جداگانه که توسط مراکز و موسسات آموزشی تعیین میشود از دانشجویان بهره مند اخذ خواهد شد.

ماده ۸ – دانشجویانی که از مرخصی تحصیلی استفاده می کنند موظف به پرداخت تمام شهریه ثابت آن ترم یا پودمان خواهند بود و حق نظارت دانشگاه به میزان ۱۵ درصد شهریه ثابت دریافتی میباشد.

ماده ۹ – دانشجو مهمان موظف است شهریه ثابت ترم یا پودمان تحصیلی مربوط را به مرکز مبداء و شهریه متغیر را به مقصد بپردازد. دانشجو میبایست مستندات مربوط به پرداخت حق نظارت دانشگاه را به مرکز مبداء تحویل نماید.

ماده ۱۰ – به درسهایی که بصورت معرفی به استاد ارائه میشوند فقط شهریه متغیر آن درس تعلق میگیرد.

ماده ۱۱ – در صورت انتقال دانشجو به مراکز دیگر، کل شهریه تحصیلی برای ترمها و پودمانهای باقی مانده به مرکز مقصد پرداخت خواهد شد و در این صورت دانشجو مکلف به پرداخت شهریه ثابت معادل یک ترم و یا پودمان تحصیلی به مرکز مبداء خواهد بود.

تبصره: مراکز و موسسات مجری، برای انجام معادل سازی دروس مجاز به دریافت N/20 شهریه ثابت میباشند. (N=تعداد واحدهای معادل سازی شده)

ماده ۱۲ – شهریه پرداختی دانشجویان ترمی منصرف از تحصیل چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، بازگردانده نمیشود، در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت حذف و اضافه باشد، فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت میباشد. شهریه پرداختی دانشجویان پودمانی منصرف از تحصیل چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از دو هفته پس از تشکیل کلاسها باشد، بازگردانده نمیشود و در صورتیکه زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر آن پودمان قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت غیر قابل برگشت میباشد.

تبصره: دریافت وجه بابت ترمها و پودمانهای باقیمانده از دانشجویان منصرف از تحصیل توسط مراکز مجاز نیست

در صورت تاخیر در ارائه پروژه، بمیزان N دوازدهم شهریه ثابت، بعنوان هزینه تمدید پروژه اخذ خواهد شد که N تعداد واحدهای درس پروژه است.