جناب آقای دکتر محمد گوهریان

ریاست شورا

سرکارخانم سعیده پورمسعود

دبیر شورا

سرکار خانم دانا شهابی

عضو شورا

جناب آقای سیانوش رضاشاهی

عضو شورا

سرکار خانم سمیرا خانی

عضو شورا

جناب آقای احمدرضا سالک

عضو شورا