برنامه کلاسی ترم تابستان

برنامه کلاسی ترم تابستان مرکز علمی کاربردی عتیق اعلام شد.

آموزش امور مالی روابط عمومی فرهنگی
       

 

Subscribe to مرکز علمی‌ کاربردی عتیق RSS

تک پودمان ها

مرکز عتیق تک پود مان های دانشگاه جامع علمی کاربردی را برگزار می نماید.

ورک شاپ ها

ورک شاپ تصویر برداری در حال برگزاری است.